Rekisterinpitäjä
Papurino Oy 
Y-tunnus 2538827-5
Osoite: Taimistotie 4, 14200 Turenki
Puhelin 040 646 2771 

Yhteyshenkilö
Olli Tuomela
info@papurino.com
+358 40 646 2771 

Rekisterin nimi
Papurino Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain (1050/2018) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Papurino Oy:n asiakassuhteiden sekä liiketoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn suostumus, osapuolten välillä tehty sopimus tai muu oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö
Papurino Oy kerää asiakkaistaan seuraavia henkilötietoja: 

Asiakkuutta ja tilausta koskevat tiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Sivujen käytöstä kerättävät tiedot

 • Analytiikan avulla johdettu ja profiloitu tieto
 • Päätelaitettasi ja verkkokäyttäytymistäsi koskevat tiedot (IP-osoite, selaintyyppi ja selaushistoria)
 • Selailun ajankohta ja istunnon kesto

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta yhtiön tarjoamissa palveluissa asiointitapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä tarvittaessa myös viranomaisten pitämistä rekistereistä noudattaen tietosuojalainsäädännön määräyksiä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Papurino Oy:n yhteistyötahoille, mikäli tietojen luovutus on tarpeen asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden toteutukseen. Tietoja tämän kohdan perusteella saavat tahot saavat käyttää henkilötietoja vain sovitun käyttötarkoituksen mukaisesti ja sitoutuvat toimimaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, mikäli pakottava viranomaismääräys tai lainsäädäntö sitä edellyttää.

Tietoja voidaan luovuttaa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja luovutetaan em. alueen ulkopuolelle, edellyttää Papurino Oy, että luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen ja rekisterin suojaus
Papurino Oy käsittelee tietoja erityistä huolellisuutta noudattaen ja huolehtii kaikkien henkilötietojen säilytyksessä asianmukaisesta tietoturvasta. Sähköisen aineiston suojaus on toteutettu palomuurein sekä muilla tarvittavilla teknisillä keinoilla. Mahdollinen paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsy on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joille tietojen käyttö on välttämätöntä tietosuojaselosteessa mainitun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään kaikilta osin luottamuksellisesti.

Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjen käyttötarkoitusten ja osapuolen asiakassuhteen toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää pidempään ainoastaan, mikäli pakottava lainsäädäntö tai viranomaismääräykset sitä edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet
Papurino Oy huolehtii, että rekisteröidyn kaikki lainsäädännön mukaiset oikeudet toteutuvat. Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa:

 • Annetun henkilötiedon käytön suostumuksen peruuttamiseen – Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa kertomalla meille, että haluat tehdä niin. Asiasta tulee olla yhteydessä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Oikeus vaatia henkilötietojen poistamista – Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojasi poistettavaksi järjestelmistämme esimerkiksi, mikäli suostumus on peruutettu, henkilötietojen käyttötarkoitus on päättynyt, tai henkilötietojen käyttö aiheuttaa sinulle vahinkoa tai haittaa.
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin – Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.
 • Oikeus oikaista henkilötiedot – Sinulla on oikeus pyytää epätarkkoina tai virheellisinä pitämiesi tietojen korjaamista. Sinulla on myös oikeus pyytää epätäydellisten tietojen täydentämistä.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä – Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä – Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen – Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi – Papurino Oy ei käytä tietoja vierailijoiden profiloimiseen tai muiden automaattisten päätösten tekemiseen.
 • Rekisteröity voi käyttää kaikkia edellä mainittuja oikeuksiaan ottamalla kirjallisesti yhteyttä yhteyshenkilöön. Papurino Oy suorittaa pyyntöjen mukaiset toimenpiteet lainsäädäntöä ja sen mukaisia määräaikoja noudattaen.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle).

Evästeet
Papurino Oy:n verkkosivustoilla käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään sivuston käyttäjän asetusten tallentamiseen ja sen seuraamiseen, missä osioissa käyttäjä verkkosivustolla vierailee. Evästeiden käytöstä voit lukea tarkemmin täällä.

Muutoksista tietosuojaselosteeseen
Tietosuojaseloste pidetään ajan tasalla ja sitä päivitetään tarvittaessa. Muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan tällä sivustolla. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 15.4.2021